Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:n säännöt

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:n säännöt (6.8.2014)

1§ YHDISTYKSEN NIMI on Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry, kotipaikka
on Helsinki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA on toimia kuvataidepsykoterapeuttien
ammatillisena etujärjestönä sekä ajaa ja valvoa jäsentensä yhteisiä ammatillisia etuja.
Yhdistys pyrkii jatkuvasti edistämään ja valvomaan kuvataidepsykoterapeuttien
koulutusta ja jäsentensä ammatillista tasoa seuraamalla alan kehitystä ja järjestämällä koulutustilaisuuksia sekä tekemällä alaan liittyviä aloitteita ja antamalla lausuntoja.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, joiden suorittama
kuvataidepsykoterapeuttikoulutus pohjaa psykodynaamisen psykoterapian
teorianmuodostukseen, tähtää psykoterapeutin pätevyyteen ja voidaan katsoa sisältävän
riittävässä määrin Suomen kuvataidepsykoterapeuttikoulutuksen vaatimuksia.
Varsinaiset JÄSENET valitaan liiton kokouksessa hallituksen esityksen pohjalta. Liiton
hallitukseen, koulutustoimikuntaan ja eettiseen toimikuntaan voi kuulua vain varsinaisia
jäseniä. Äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä.
Lisäksi liittoon voi kuulua YHTEISTYÖJÄSENENÄ jonkin muun
kuvataideterapiakoulutuksen saanut henkilö. Vielä koulutuksessa olevat voivat kuulua
liittoon OPISKELIJAJÄSENINÄ.
Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäseniltä perittävästä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää talvikokous.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka talvikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

6§ NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.
Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

8§ KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä
jäsenkirjeellä. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen ja yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse ennen
kokousta.

9§ TALVIKOKOUS
Yhdistyksen talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään kuluneen vuoden vuosikertomus ja tilit sekä kuullaan toiminnantarkastajien
tai tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Käsitellään esityslistalla olevat muut asiat.

10§ SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

11§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten vaatii.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13§ EETTINEN TOIMIKUNTA
Liiton talvikokous valitsee eettisen toimikunnan kuten liiton kokouksen hyväksymissä
eettisen toimikunnan säännöissä on mainittu.

14§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Liiton yhteystiedot

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
Sähköposti: liitto@kuvataidepsykoterapia.fi

Lataa tästä pdf-esite kuvataidepsykoterapiasta